Vedtekter

Vedtekter for Gjerstadkoret.

1
Formål

a. Koret har som formål å arbeide for sang og musikk så vel innad som utad ved opptredener.

b. Hensikten er å spre sangglede

c. Koret står tilsluttet Norsk Sangerforum.

2
Medlemskap

a. Medlemskap i koret er åpent for alle over 18 år.

b. For at koret skal fungere godt er det viktig at medlemmene møter opp til øvelsene.
Øvingshyppighet avgjøres av styret i samråd med dirigent.

c. medlemmene skal vise hverandre gjensidig respekt og tillit, og medvirke til trivsel og fremgang for koret.

d. Medlemmene er forpliktet til å ta på seg tillitsverv, dersom de ikke har gyldig grunn til å avstå.

3
Styret

a. Koret skal ledes av et styre på minst 5 medlemmer bestående av leder, nestleder, sekretær, kasserer og styremedlem samt 2 vara medlemmer.

b. Styret velges av årsmøte. Leder velges for 1 år av gangen (kan gjenvelges) og de øvrige for 2 år av gangen. 1.vara velges for 1 år, og 2.vara for 2 år av gangen.  Det skal også velges en studieleder for 2 år. Studieleder har ikke møteplikt, men møterett i styret.

c. Styret konstituerer seg

d. Dirigent er rådgivende medlem av styret, men har ikke stemmerett.

4
Årsmøte

a. Årsmøtet holdes innen utgangen av februar måned.

b. Forslag til saker som skal behandles av årsmøtet, må være styret skriftlig i hende senest 2 uker før årsmøtet.

c. Innkalling og saksliste, inklusive valgkomiteens forslag, sendes ut til medlemmene 2 uker før årsmøtet.

d. Årsmøtet skal ha følgende saker på dagsorden.

l. Godkjenning av innkalling og saksliste.

2. Valg av møteleder og referent

3. Årsrapport

4. Regnskap

5. Fastsettelse av kontingent

6. Innkomne saker.

7. Valg av styret og valgkomite.

5
Andre bestemmelser.

a. Forslag til repertoar utarbeides av dirigent i samråd med styret. For øvrig har hvert medlem rett til å foreslå sanger for styret.

b. Endringer i vedtektene kan kun skje på årsmøte med 2/3 flertall

c. Når styret eller minst 1/4 av medlemmene krever det, kan det holdes ekstraordinært årsmøte.

6
Oppløsning.

Bestemmelser om eventuelt oppløsning av koret skal skje med minst 2/3 flertall Det blir opp
til årsmøtet å bestemme hva penger og utstyr skal brukes til. Ved uenighet velges det alternativ som får flest stemmer.

Vedtatt 21.02.95
Sist endret 27.02.01

Et nettsted fra Fjellvann